System akredytacji firm szkoleniowych

Polska Izba Gospodarcza Czystości opracowała jednolity system szkoleń dla pracowników branży czystościowej. Przyjęto założenie, że szkoleniami zajmować się będą firmy szkoleniowe działające na zasadach komercyjnych. Jakość i zakres szkoleń będzie kontrolowana i gwarantowana przez PIGC poprzez wdrożony System Akredytacji.

Działanie systemu Akredytacji

1. Uzyskanie Akredytacji

Etap I - sprawdzanie wiarygodności zgłaszającej się firmy

Firmy szkoleniowe zainteresowane prowadzeniem szkoleń akredytowanych przez PIGC powinny skontaktować się z Przedstawicielem Zarządu ds. Szkoleń, Panią Moniką Tomczak. Przedstawiciel zapozna się z firmą, przygotuje raport dla Zarządu oraz przedstawi swoją rekomendację (pozytywną lub negatywną). Przy ocenie firmy brane będą pod uwagę następujące informacje:

 • Infrastruktura szkoleniowa (własna lub wynajmowana)
 • Dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 • Posiadane certyfikaty i umocowania od czołowych producentów, lub międzynarodowych instytucji szkoleniowych

Na podstawie przedstawionego raportu oraz rekomendacji Zarząd PIGC podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do drugiego etapu. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rady Programowej PIGC, której decyzja jest wiążąca.

Etap II - akredytacja kursów

Przedstawiciel Zarządu ds. Szkoleń opracuje i przedstawi Ramowy Zakres Szkoleń zalecany przez PIGC. Akredytowane Firmy Szkolące mogą zgłaszać do akredytacji dowolne kursy, nie tylko te z Ramowego Zakresu Szkoleń. Po uzyskaniu akredytacji firma przedstawia listę kursów, które ma zamiar prowadzić w ramach akredytowanego systemu PIGC. Do akredytowania kursu konieczne jest przedstawienie następującej dokumentacji:

 • Resume wykładowcy
 • Konspektu kursu
 • Testu sprawdzającego

Wszelkie materiały przekazywane Pełnomocnikowi mają charakter poufny i są chronione prawem autorskim oraz stanowią własność intelektualną Firmy Szkolącej.

Oceny kursów dokonuje Przedstawiciel Zarządu ds. Szkoleń, korzystając w miarę potrzeby z pomocy uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Na podstawie rekomendacji Pełnomocnika, decyzję o akredytowaniu kursu podejmuje Zarząd. W kwestiach spornych organem odwoławczym jest Rada Programowa PIGC. Dla uproszczenia procedury, materiały konieczne do oceny kursów mogą być przedstawione wraz z wnioskiem o akredytację firmy.

Etap III - ogłoszenie decyzji akredytacyjnej

Po pozytywnym przejściu procedury akredytacyjnej, firma szkoleniowa wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 2.500 zł za pół roku. Zarząd PIGC przekazuje decyzję akredytacyjną, odpowiedni certyfikat oraz regulamin egzaminacyjny.

Od tego momentu firma ma prawo prowadzenia szkoleń, akredytowanych przez PiGC.

2. Prowadzenie Szkoleń

Każdy kurs akredytowany musi kończyć się egzaminem teoretycznym i/lub praktycznym. W egzaminie uczestniczyć będzie wyznaczony przez Przedstawiciela Zarządu ds. Szkoleń członek PIGC, którego zadaniem jest zweryfikowanie zakresu przeprowadzonego kursu oraz dopilnowanie przebiegu egzaminu.
 
Akredytowana Firma Szkoląca musi zgłosić fakt organizowania kursu Pełnomocnikowi z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 
W celu pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawiciela PIGC w egzaminie, Akredytowana Firma Szkoląca wniesie na rzecz PIGC opłatę egzaminacyjną w wysokości 20 zł od jednego uczestnika kursu, nie mniej jednak niż 300 zł.
 
Przedstawiciel PIGC otrzyma w dniu egzaminu listę osób biorących udział w kursie, a w późniejszym terminie informację kto pozytywnie zdał egzamin.
 
Potwierdzeniem pozytywnego ukończenia kursu będzie certyfikat z logo PIGC i podpisem Przedstawiciela Zarządu ds. Szkoleń. PIGC prowadzić będzie rejestr wydanych certyfikatów.

 

3. Odnowienie (cofnięcie) Akredytacji

Akredytacja udzielana będzie na okres jednego roku. Po tym okresie, na wniosek Firmy Szkolącej, ulega ona przedłużeniu na następny rok pod warunkiem wniesienia odpowiedniej opłaty akredytacyjnej.
Akredytacja może zostać cofnięta lub nie przedłużona w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do:
 • Zmiany zakresu kursów w stosunku do przedstawionych konspektów
 • Jakości prowadzonych szkoleń
 • Łamania zasad prowadzenia egzaminów
 • Uchylania się od opłat egzaminacyjnych
 • Łamania regulaminów
 • Nie uiszczenia w terminie opłaty akredytacyjnej

Decyzję taką podejmuje Zarząd na wniosek Przedstawiciela Zarządu ds. Szkoleń, po dokładnym zbadaniu zasadności zastrzeżeń. Organem odwoławczym od takiej decyzji jest Rada Programowa PIGC.

 Wniosek

 Regulamin