Legislacja
AKTY PRAWNE
 
RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 poz. 1240)
 
 
 
 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  oraz  SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych  oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1153)
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1831)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2014 poz. 1232)
   
  
DYREKTYWA PE i RADY- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych uchylająca Dyrektywę 2004/18/WE
 
 
STRATEGDIA EUROPA 2020 
Komunikat Komisji EUROPA 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
 
KRAJOWY PROGRAM REFORM EUROPA 2020
 
Krajowy Program Reform Europa 2020
 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PROJEKT UZP z dnia 12 października 2015 r.
Projekt ustawy z dnia 12 października 2015 r. - Prawo zamówień publicznych 
Uzasadnienie do projektu
Ocena skutków regulacji
Załącznik nr 1 do OSR
Załącznik nr 2 do OSR
Załącznik nr 3 do OSR
Załącznik nr 4 do OSR
Załącznik nr 5 do OSR
Załącznik nr 6 do OSR
 
 
 
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA ORAZ ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitracji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 
  
 
USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy