Polska Izba Gospodarcza Czystości

Członkostwo w PIGC – dlaczego warto?

 

Polska Izba Gospodarcza Czystości została zarejestrowana 16 października 2008 r. w  Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Kontynuujemy działalność Polskiego Stowarzyszenia Czystości (powołanego w 2000 r.), którego celem było utworzenie pierwszego w kraju podmiotu reprezentującego interesy branży związanej z profesjonalnym utrzymaniem czystości.
Obecnie zrzeszamy blisko 100 firm, w tym producentów, dystrybutorów, usługodawców, firmy pralnicze, szkoleniowe i konsultingowe. 
 

Dlaczego warto:

 • Współpracujemy z Konfederacją Lewiatan, która uczestniczy w pracach legislacyjnych  w istotnych dla branży kwestiach głównie poprzez przedkładanie uwag do projektów nowelizacyjnych  ustaw a także  aktów wykonawczych w ramach konsultacji społecznych oraz która reprezentuje interesy m.in. zrzeszonych w Izbie członków w trakcie posiedzeń komisji i podkomisji w Sejmie i Senacie
 • Organizujemy kurs na trenerów akredytowanych po ukończeniu, którego możliwe jest prowadzenie szkoleń pracowników liniowych we własnym zakresie
 • Zapewniamy pomoc prawną naszym członkom, reprezentujemy ich interesy gospodarcze wobec organów państwowych i samorządowych
 • Stwarzamy możliwość kontaktów biznesowych poprzez spotkania branżowe, które mają na celu Integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców branży czystości w zakresie wprowadzania nowych technik i technologii
 • Wydajemy magazyn dla branży profesjonalnego utrzymania czystości – „Forum Czystości” , którego celem jest popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży czystości a także publikujemy aktualne kwestie dot. zmian prawnych
 • Realizujemy program certyfikacji jakościowej dla firm usługowych „Gwarant Czystości i Higieny”
 • Współpracujemy z największą branżową organizacją na świecie – The Worldwide Cleaning Industry Association (ISSA) oraz Amsterdam RAI, wspólnie organizujemy targi  ISSA Interclean Central & Eastern Europe 
 

Co nam się udało:

 • Zwolnienie z VAT ulg przy łóżku pacjenta
 • Zmiana kodeksu pracy – wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy. Uelastycznienie czasu pracy
 • Zablokowanie dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych
 • Uporządkowanie systemu zamówień w grupie PKP
 • Eliminacja kryterium - 100% cena przy wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Przygotowanie zmiany art. 22 ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
 • Przygotowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych zakładającego m.in.: 
- obowiązek zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli charakter pracy tego wymaga.
- umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 m-cy zawiera postanowienie o zmianie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- zamawiający przygotowując i przeprowadzając postępowanie może korzystać z dobrych praktyk 
 • Opracowanie księgi standardów dla PKP S.A. i PKP PLK
 • Przeprowadzenie celowej kampanii społecznej dot. oskładkowania umów cywilno-prawnych oraz zamówień publicznych

Współpracujemy m. in. z:

 • Polska Konfederacja LEWIATAN
 • Forum Związków Zawodowych
 • Urzędy Pracy
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Spolecznej
 • Polska Izba Ochrony 
 • Polska Izba Hotelarstwa
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
 • The Worldwide Cleaning Industry Association
 • RAI Amsterdam
 • TUV Rheinland Polska
 • European Cleaning Journal
 • UOKIK
 • Genesis PR


Dołącz do Nas i sprawdź jak jeszcze możemy pomóc.


Aby zostać członkiem Polskiej Izby Gospodraczej Czystości należy wypełnić poniższą deklarację i przesłać na adres:

Polska Izba Gospodarcza Czystości
ul. Chodkiewicza 17
85-065 Bydgoszcz

Deklaracja przystąpienia

 

Składki członkowskie

Wysokość wpisowego i składek członkowskich uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej w oparciu o kryteria wyrażone w ustawie o swobodzie dziłalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Wielkość
przedsiębiorstwa


Wpisowe
Składka
miesięczna
Mikro 500 zł 100 zł
Małe 1000 zł 200 zł
Średnie 2000 zł 400 zł
Duże 3000 zł 600 zł