Polska Izba Gospodarcza Czystości

Członkostwo w PIGC – dlaczego warto?

 

Polska Izba Gospodarcza Czystości została zarejestrowana 16 października 2008 r. w  Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Kontynuujemy działalność Polskiego Stowarzyszenia Czystości (powołanego w 2000 r.), którego celem było utworzenie pierwszego w kraju podmiotu reprezentującego interesy branży związanej z profesjonalnym utrzymaniem czystości.
Obecnie zrzeszamy blisko 100 firm, w tym producentów, dystrybutorów, usługodawców, firmy pralnicze, szkoleniowe i konsultingowe. 
 

Co robimy:

 • Współpracujemy z Konfederacją Lewiatan - Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan Polska Izba Gospodarcza Czystości, a tym samym firmy w niej zrzeszone uprawnione są do zgłaszania swoich postulatów i uwag  do procedowanych projektów aktów prawnych w Sejmie RP. (Poniżej sukcesy legislacyjne)
 • Prezes Izby p. Marek Kowalski jest członkiem Rady Europejskiej ISSA World, dzięki temu na spotkaniach roboczych PIGC przez swojego przedstawiciela posiada wpływ na kształtowanie polityki i działań podejmowanych w Europie Środkowo-Wschodniej w branży profesjonalnego otrzymania czystości 
 • Nasi przedstawiciele są członkami Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan, która opracowuje dobre praktyki w zamówieniach publicznych. W dalszej perspektywie Rada planuje podjąć działania w związku z koniecznością implementacji nowej dyrektywy 2014/24/EU z dnia 26 lutego 2014 r.
 • Organizujemy kurs na trenerów akredytowanych. Przeszkolenie własnego trenera umożliwia prowadzenie szkoleń I stopnia we własnym zakresie. Ponadto trenerzy mogą prowadzić szkolenia zewnętrzne, umożliwiające uzyskanie certyfikatów sygnowanych przez PIGC. (członkowie PIGC otrzymują zniżkę na szkolenie)

 • Zapewniamy pomoc prawną naszym członkom, reprezentujemy ich interesy gospodarcze wobec organów państwowych i samorządowych również przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zamówień publicznych
 • Stwarzamy możliwość kontaktów biznesowych poprzez spotkania branżowe, które mają na celu Integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców branży czystości
 • Wydajemy bezpłatny magazyn dla branży profesjonalnego utrzymania czystości – „Forum Czystości” , którego celem jest popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży czystości a także publikujemy aktualne kwestie dot. zmian prawnych. (Członkowie PIGC otrzymują zniżki na reklamy)
 • Realizujemy program certyfikacji jakościowej dla firm usługowych „Gwarant Czystości i Higieny”.  Uzyskanie certyfikatu przekłada się na  silniejszą pozycję w procedurach przetargowych oraz poprawia pozycję firmy na rynku usług (Członkowie PIGC otrzymują zniżkę na uzyskanie certyfikatu)

 • Współpracujemy z największą branżową organizacją na świecie – The Worldwide Cleaning Industry Association (ISSA) oraz Amsterdam RAI, wspólnie organizujemy targi  ISSA Interclean Central & Eastern Europe – nasi członkowie otrzymują zniżkę na powierzchnię targową. 
 

Sukcesy:

 • Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014 poz. 1232), która m.in. wprowadziła ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego, obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, klauzule społeczne i waloryzacyjne.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2014 poz. 1831), która m.in. wydłużyła okres vacatio legis dla oskładkowania umów zleceń do 12 miesięcy
 • Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2014 poz. 1873), która m.in. zapewnia ciągłość udzielania pomocy publicznej, pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
 • Przeprowadzenie celowej kampanii medialnej dot. oskładkowania umów cywilno-prawnych oraz zamówień publicznych
 • Opracowanie księgi standardów dla PKP S.A. i PKP PLK
 • Zmiana kodeksu pracy – wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy. Uelastycznienie czasu pracy
 • Zablokowanie dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych
 • Uporządkowanie systemu zamówień w grupie PKP

Współpracujemy m. in. z:


Dołącz do Nas i sprawdź jak jeszcze możemy pomóc.


Aby zostać członkiem Polskiej Izby Gospodraczej Czystości należy wypełnić poniższą deklarację i przesłać na adres:

Polska Izba Gospodarcza Czystości
ul. Chodkiewicza 17
85-065 Bydgoszcz

Deklaracja przystąpienia

 

Składki członkowskie

Wysokość wpisowego i składek członkowskich uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej w oparciu o kryteria wyrażone w ustawie o swobodzie dziłalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Wielkość
przedsiębiorstwa


Wpisowe
Składka
miesięczna
Mikro 500 zł 100 zł
Małe 1000 zł 200 zł
Średnie 2000 zł 400 zł
Duże 3000 zł 600 zł