Aktywność

Członkostwo w Konfederacji Lewiatan

Polska Izba Gospodarcza Czystości, jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Jest to organizacja, która skupia związki regionalne i branżowe – około 4 tysięcy przedsiębiorców zatrudniających ok. miliona pracowników.  Reprezentuje interesy przedsiębiorców na arenie politycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Prezes PIGC jest ekspertem Konfederacji Lewiatan w sp. Zamówień Publicznych przez co reprezentuje interesy branży w procesie stanowienia prawa.

 • Eksperci Lewiatana uczestniczą w pracach legislacyjnych w komisjach sejmowych i senackich
 • Konfederacja opiniuje projekty aktów prawnych dostosowujących prawo polskie do prawa unijnego
 • Konfederacja występuje do Trybunału Konstytucyjnego skarżąc przepisy niekonstytucyjne
 • Konfederacja organizuje spotkania przedstawicieli członków z kluczowymi przedstawicielami władzy państwowej tj. Premier, Wicepremier czy Ministrowie- w celu przedstawienia problemów i możliwości ich rozwiązania
 • Konfederacja organizuje kampanie medialne, konferencje prasowe
 • Konfederacja posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli, a jak członek BUSINESSEUROPE wraz z innymi konfederacjami europejskimi wywiera wpływ na kształt prawa proponowanego przez Komisję Europejską.
SUKCESY:

W ramach członkostwa w Konfederacji Lewiatan i zaangażowaniu w pracach Komisji Trójstronnej udało się nam przygotować nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych, która zakłada:

 • redukcję kryterium 100% cena
 • wprowadzenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowę o pracę
 • wprowadzenie klauzul społecznych i waloryzacyjnych
Ustawa została wprowadzona do porządku prawnego z dniem 19 października 2014 r. i rewolucjonizowała dotychczasowy rynek prawa zamówień publicznych. Obecnie pracujemy nad projektem ustawy związanej z nowelizacją rynku pracy.

Członkostwo w Radzie Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego (RDS) została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.

RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy. Ma inne uprawnienia niż Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i cele do osiągnięcia.

 

Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych 

Polska Izba Gospodarcza Czystości uczestniczy także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Na mocy powołania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysz z dniem 15 marca 2012 r. na V kadencję obowiązującą do 30 września 2015 roku, Prezes PIGC Pan Marek Kowalski reprezentuje organizacje pracodawców jako członek Rady.

Do zadań Rady należy m.in.:

 • Zgłaszanie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych propozycji przedsięwzięć mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, zaspokajanie potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii do projektów aktów prawnych odnoszących się do sytuacji osób niepełnosprawnych,
 • Sygnalizowanie konieczności zmian w regulacjach prawnych w związku z niekorzystną sytuacją osób niepełnosprawnych

 

Członkostwo w ISSA

ISSA-  The Worldwide Cleaning Industry Association ISSA jest organizacją pozarządową, która skupia ponad 6 tysięcy podmiotów z branży  profesjonalnego utrzymania czystości na świecie. ISSA posiada ponad 90letnie doświadczenie.

Razem z Amsterdam RAI organizuje największe targi branżowe na świecie ISSA/INTERCLEAN.

Członkami Rady Europejskiej ISSA  są:

Michel de Bruin- reprezentant krajów Beneluksu (MGS International/Greenspeed)
• Günter Glöckner- reprezentant Niemiec, Austrii i Szwajcarii (Solution Glöckner GmbH)
• Marek Kowalski- reprezentant Polski (Polska Izba Gospodarcza Czystości)
• Stefano Grosso- reprezentant Włoch (I.S.C. S.r.l.)
• Paul Kelly- reprezentant Wielkiej Brytanii (Newell Rubbermaid)

a także:

• Andrew Dunning- Przewodniczący Rady (Numatic International Ltd.)
• Lydia Work- ISSA International Director /Immediate Past President (American Paper Converting)
•  Keith Baker- ISSA Director of European Services
• John P. Garfinkel- ISSA Executive Director

ISSA stawia sobie za cel, aby być źródłem informacji i edukacji. Tworzy sieci kontaktów handlowych dla firm w branży profesjonalnego utrzymania czystości na całym świecie. Upowszechnia akceptowany zasób wiedzy i standardów dotyczących zawodowych praktyk biznesowych.