Wydarzenia

 

2016-07-14

PUBLIKACJA NOWELIZACJI PZP W DZ.U. 
W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  28 lipca 2016 r. z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 w/w Ustawy.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf

 
-----------------------------------------------------------------------
2016-07-12
NOWELIZACJA PZP PODPISANA
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Większość przepisów nowej ustawy wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dłuższe vacatio legis przewidziano m.in. dla zamówień in-house i elektronizacji.
 
-----------------------------------------------------------------------
2016-07-08
POSIEDZENIE DORAŹNEGO ZESPOŁU ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RESORTU INFRASTRUKTURY
W dniu 07.07.2016 r,. odbyło się  posiedzenie zespołu doraźnego ds zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli resortu infrastruktury.
 
Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
 

1. Stan obecny zamówień publicznych w resorcie (lotnictwo i budownictwo drogowe) z uwzględnieniem zapisów ustawy dotyczących kryteriów wyboru ofert i klauzul społecznych.
2. Problemy jakie mają zamawiający z zamówieniami, wynikające z ustawy w obecnym kształcie
3. Na co należy zwrócić uwagę w trakcie tworzenia nowego Prawa Zamówienia Publiczne.

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
2016-07-05
POSIEDZENIE  RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONFEDERACJI LEWIATAN
W dniu 4 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie członków Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan, podczas której członkowie podsumowali dotychczasową działalność Rady oraz okreslili plany działań na najbliższe miesiące. 
 
-----------------------------------------------------------------------
2016-06-23
UCHWALONO NOWELIZACJĘ PZP

Uprzejmie informujemy, że 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm przyjął ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). W dalszej kolejności, ustawa zostanie przekazana przez Marszałka Sejmu do podpisu Prezydenta RP, który zarządzi jej publikację w Dzienniku Ustaw. Niebawem zatem rozpocznie się jej vacatio legis. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie (tj. przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia i obowiązkowej komunikacji elektronicznej m.in. w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą).

Jest to długo wyczekiwana nowelizacja prawa zamówień publicznych. Przypomnimy, że jeszcze w zeszłym roku pod rozwagę brana była tzw. „duża nowelizacja PZP” autorstwa UZP. W przeciwieństwie do poprzedniego projektu, niniejsza ustawa przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju na etapie prac legislacyjnych poddana była szerokim konsultacjom społecznym, przeszła przez proces uzgodnieniowy z członkami Rady Dialogu Społecznego, a także była poddana pod dyskusje podczas konferencji uzgodnieniowych z szerokim gremium gestorów zamówień publicznych.

Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcenia systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa, sprzyjając realizacji „Planu na rzecz odpowiedniego rozwoju” opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, który to w lutym tego roku został przyjęty przez Rząd. Nowelizacja Pzp nie odnosi się zatem tylko do przepisów dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE, ale ma zdecydowanie szerszy zakres.

Przewidziano w niej uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach, zmniejszanie obowiązków biurokratycznych,  wprowadzenie oświadczenia dla postępowań poniżej progów UE oraz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dla postępowań o wyższej wartości. Ustanowiono także nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług, niedostępnych jeszcze na rynku.

 

Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na Zamawiających został nałożony obowiązek (wcześniej było to jedynie uprawnienie o charakterze fakultatywnym) żądania umowy o pracę wszędzie tam, gdzie stosunek prawny spełnia przesłanki wynikające z kodeksu pracy tj.: praca wykonywana jest pod nadzorem (kierownictwem), w określonym miejscu i czasie. Należy zatem przygotować się na zbliżające się zmiany, albowiem w profesjonalnych usługach otrzymania czystości stosunek prawny wypełnia przesłanki stosunku pracy. Powyższe zostało potwierdzone m.in. przez UZP, który rekomendował zawarcie umowy o pracę z pracownikami w przypadku realizacji usług sprzątania. Ponadto, w ustawie przewidziano promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych przez obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50% do 30%.

W nowelizacji położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. W ustawie, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, postanowiono  odejść od kryterium najniższej ceny w przetargach. Waga kryterium ceny do pozostałych kryteriów pozacenowych wahać się będzie w stosunku  60 - 40%.  Zamawiający będą mogli zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc., tylko wówczas jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia  oraz jeżeli wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu, dzięki tej zmianie cena będzie mogła odgrywać na tyle istotną rolę w ocenie ofert, że zapewni atrakcyjny poziom cen, ale jednocześnie kryteria pozacenowe nie będą mogły być ustalane na symbolicznym poziomie.

W ślad za postanowieniami dyrektyw, wprowadzono bardziej elastyczne rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne – wprowadzono nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów. Powstał katalog przesłanek, gdzie po spełnieniu co najmniej jednej zamawiający będzie mógł umowę rozwiązać.

 

Nowelizacja wprowadza także obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert. Wprowadzono kategorię tzw. zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, dla których procedura udzielania zamówień uległa znacznemu uproszczeniu.

 

W sprawach budzących poważne wątpliwości  Prezes UZP będzie – z urzędu lub na wniosek – wydawał opinie w których przedstawi interpretację przepisów. Z przepisach odnoszących się do środków ochrony prawnej wprowadzono zmianę w zakresie częściowego uwzględnienia zarzutów, w tym wprowadzono regulację dotyczącą ponoszenia kosztów w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów.

Należy podkreślić, że Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości jak i Związku Pracodawców Branżowych brał czynny udział w pracach nad nowelizacją. Dzięki temu naszym niewątpliwym sukcesem jest wprowadzenie m.in. wymogu umowy o pracę, o co od kilkunastu ostatnich miesięcy walczyliśmy.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 
-----------------------------------------------------------------------
2016-06-14
POSIEDZENIE DORAŹNEGO ZESPOŁU ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RESORTU OBRONY NARODOWEJ
W dniu 13.06.2016 r,. odbyło się drugie posiedzenie zespołu doraźnego ds zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli resortu obrony narodowej. 
 
Porządek obrad obejmował:
 

1. Omówienie aktualnych problemów w kwestii realizacji zamówień związanych z zaopatrzeniem mundurowych w sektorze Obrony Narodowej w 2016 r.

 
-----------------------------------------------------------------------
2016-05-20
POSIEDZENIE DORAŹNEGO ZESPOŁU ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RESORTU OBRONY NARODOWEJ
W dniu 19.05.2016 r,. odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego ds zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli resortu obrony narodowej. 
 
Porządek obrad obejmował:
 
1. Omówienie aktualnych problemów związanych z realizacją w 2016 r. zamówień związanych z zaopatrzeniem mundurowym w sektorze Obrony Narodowej.
 
 
-----------------------------------------------------------------------
2016-04-09
POSIEDZENIE DORAŹNEGO ZESPOŁU ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RESORTU INFRASTRUKTURY:

W dniu 8 kwietnia 2016 r. odbyło się  posiedzenie zespołu doraźnego  ds zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli resortu infrastruktury.

Porządek obrad obejmował:

1. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskich Kolei Państwowych .
2. Dyskusja.
3. Omówienie współpracy Rady Dialogu Społecznego z Urzędem Zamówień Publicznych.
4. Wypracowanie wspólnego stanowiska Zespołu na temat projektu założeń ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych.

2016-03-11
POSIEDZENIE DORAŹNEGO ZESPOŁU ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RESORTU ZDROWIA cz. 2

W dniu 10 marca 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie zespołu doraźnego  ds zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli resortu zdrowia.

Porządek obrad obejmował:

 1.Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w resorcie zdrowia.
2. Dyskusja.
3. Oczekiwania i wyzwania stawiane nowemu prawu zamówień publicznych w odniesieniu do sektora.

 
-----------------------------------------------------------------------
2016-02-26
POSIEDZENIE DORAŹNEGO ZESPOŁU ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RESORTU ZDROWIA
W dniu 25 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego  ds zamówień publiczncyh w Radzie Dialogu Społecznego. 
 
Porządek posiedzenia obejmował: 1. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w resorcie zdrowia. 2. Dyskusja. 3. Oczekiwania i wyzwania stawiane nowemu prawu zamówień publicznych w odniesieniu do sektora.
 
Więcej: 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
  
2016-01-20
PROJEKT NOWELIZACJI PZP

Na stronie rządowego centrum legislacji został zamieszczony projekt ustawy pzp.
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------

 
2016-01-14

POSIEDZENIE ZESPOŁU DORAŹNEGO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 13 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wzięli: Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP, Brygida Brańko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawego w Urzędzie Zamówień Publicznych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Porządek posiedzenia obejmował:

 1. Przedstawienie projektu nowelizacji ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2008/18/WE (tzw. dyrektywę klasyczną) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywę sektorową).
 2. Przygotowanie założeń nowego prawa zamówień publicznych.
 3. Wolne wnioski.

Podsekretarz Stanu - Mariusz Haładyj poinformował członków zespołu, że od kilku tygodni w resorcie rozwoju pracuje zespół roboczy, którego zadaniem jest przygotowanie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych. Następnie przedstawił proces legislacyjny nowelizowanej ustawy i zakres zmian, które dotyczyły m.in.:

1.      uelastycznienia, przyspieszenia procesu udzielania samych zamówień (m.in. zmiana kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia czy  obowiązkowa komunikacja elektroniczna);

2.      nałożenia na zamawiających nowych obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji  podmiotowej wykonawców;

3.      wzmocnienia innowacyjności poprzez wprowadzenie nowego rodzaju współpracy zamawiającego z wykonawcami w ramach ustanowienia  partnerstwa innowacyjnego;

4.      zmian w umowach o zamówieniach publicznych (większa elastyczność jeśli chodzi o zmianę umów);

5.      kodyfikacji zasad powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publicznej.

Następnie wymienił 3 kwestie które są rozważane do dodania do przedmiotowej nowelizacji:

 • Wzmocnienie kryteriów pozacenowych oceny ofert.
 • Wzmocnienie stosunku pracy w zakresie wymagań związanych z realizacją zamówień stawianych wykonawcom przez zamawiających (obligatoryjnie, po spełnieniu przesłanek wynikających z prawa pracy).
 • Kwestie zamówień in house.

Nadmienił również o propozycji powoływania zespołów projektowych zamiast komisji przetargowych oraz wzmocnienia klauzul społecznych i rozszerzenia katalogu osób defaworyzowanych.

Następnie Przewodniczący Zespołu Marek Kowalski zaproponował, aby Zespół przyjął stanowisko dotyczące przyjęcia sprawozdania z prac nad nowelizacją ustawy zamówienia publiczne opiniując je pozytywnie oraz jednocześnie Zespół wskazuje ministra M. Haładyja do uzupełnienia zapisów nowelizowanej ustawy o kwestie przedstawione podczas posiedzenia zespołu.

Na zakończenie Przewodniczący Zespołu zwrócił się do członków z prośbą o przesyłanie tematów, zagadnień do dyskusji w kwestii prawa zamówień publicznych.  

http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,581,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowien-publicznych-rady-dialogu-spolecznego.html

http://dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/zespoly-problemowe-rds/dorazny-zespol-ds-zamowien-publicznych/

 

-----------------------------------------------------------------------

 
2015-12-22
PRACODAWCY I ZWIĄZKOWCY APELUJĄ DO PREMIER RM BEATY SZYDŁO O STOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH 

Partnerzy społeczni współtworzący Radę Dialogu Społecznego – Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – zwrócili się do premier Beaty Szydło z apelem o stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych. Partnerzy zwracają uwagę na konieczność zobligowania wszystkich podmiotów publicznych, w szczególności spółek Skarbu Państwa, do stosowania klauzul społecznych wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione okolicznościami wielokrotnie wskazywanymi przez ustawodawcę.

Podmioty, które podpisały się pod apelem, podkreślają, że wprowadzenie klauzul w zamówieniach publicznych zwiększy bezpieczeństwo pracowników na rynku pracy oraz spowoduje, że rozstrzyganie przetargów będzie odbywać się z punktu widzenia społecznego w bardziej racjonalny sposób. Zgodnie z prawem unijnym zamówienia publiczne powinny realizować również interes społeczny.

 
-----------------------------------------------------------------------
2015-12-07
REKOMENDACJE UZP W ZAKRESIE STOSOWANIA WYMOGU UMOWY O PRACĘ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPRZĄTANIA
UZP zamieścił na oficjalnej stronie internetowej dobre praktyki w zakresie stosowania wymogu umowy o pracę na usługi sprzątania w zamówieniach publicznych.
zob. dokument
------------------------------------------------------------------------
 
2015-11-24
POLSKIE SPRZĄTACZKI I OCHRONIARZE ZARABIAJĄ PONIŻEJ PŁACY MINIMALNEJ 
W Polsce średnia wynagrodzenia pracowników ochrony jest o 16 proc. niższa niż wynosi obecnie pensja minimalna (1750zł), a osób sprzątających o 8 proc. – tak wynika z badań PwC, które przeanalizował Lewiatan. Inaczej jest w innych europejskich krajach. Tam zarobki osób pracujących w tych zawodach są wyższe od minimalnego progu
 zob. dokument
 -------------------------------------------------------------------------
 
2015-11-17
STANOWISKO NSZZ SOLIDARNOŚĆ W SPRAWIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POCZTY POLSKIEJ NA USŁUGI CZYSTOŚCI
Poczta Polska rozpisała przetarg publiczny na „świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymywania w czystości obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A”. Firma uznała cenę za jedyne kryterium wyboru. „Solidarność” protestuje, wysyłając do Zarządu  i Rady Nadzorczej PP żółte kartki. - Celem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych była stabilizacja polskiego rynku pracy oraz likwidacja patologii rynku zamówień publicznych w postaci dominacji kryterium najniższej ceny – przypomina Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK –  Uporządkowaniu rynku mają służyć również klauzule społeczne w zamówieniach. Tymczasem w przetargu Poczty Polskiej w kryteriach oceny jedynym kryterium z wagą 100% pozostaje cena.
 
 ---------------------------------------------------------------------------
 
2015-11-10
STANOWISKO OPZZ W SPRAWIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POCZTY POLSKIEJ NA USŁUGI CZYSTOŚCI
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od kilku lat walczy o to, aby firmy biorące udział w zamówieniach publicznych były zobligowane do zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę. Nie godzi się, aby niska cena stanowiła jedyne kryterium w przetargach i protestuje przeciwko promowaniu przez polskie państwo niskopłatnego, nieetatowego zatrudnienia.

Zob. dokument

 ---------------------------------------------------------------------------
 
2015-11-05
PIERWSZE POSIEDZENIE PREZYDIUM RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Dnia 5 listopada odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Piotra Dudy. Kilkunastoosobowe prezydium przygotowało  projekty dokumentów i pierwszych decyzji 59-osobowej Rady. W skład prezydium wchodzą szefowie i sekretarze organizacji, które mają swoją reprezentację w RDS - pracodawców i związkowców - oraz przedstawiciele rządu.

Prezydium zaakceptowało projekty regulaminów Rady i jej biura, zaaprobowało też projekt uchwały o stałych zespołach problemowych Rady i uchwałę o powołaniu zespołu doraźnego do spraw zamówień publicznych, któremu przewodniczy Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości – Marek Kowalski

Piotr Duda podkreślił, że bardzo zależy mu na powołaniu zespołu do spraw zmiany ustawy o prawie zamówień publicznych. Chodzi o to, by pracodawcy stając do przetargu mieli równe szanse - zaznaczył szef "Solidarności". Konkretna data  posiedzenia plenarnego RDS zostanie ustalona gdy zostanie powołany nowy rząd.

http://www.dialog.gov.pl/

 ---------------------------------------------------------------------------

2015-10-31

MIJA ROK DZIAŁALNOSCI RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Czystosci oraz Związku Pracodawców Branżowych PSC wchodzą w skład członków Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan. 

W dotychczasowej działalności Rada przygotowała rekomendacje dot. dobrych praktyk - na usługi sprzątania i utrzymania czystości, usługi ochrony osób i mienia, usługi pocztowe i na roboty budowlane w zamówieniach publicznych - o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2014.1232).

Zgodnie z przywołanym artykułem Prezes Urzędu przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art. 36c. na mocy którego przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt. 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień.

Obecnie trwają konsultacje z UZP w sprawie przyjęcia wypracowanych rekomendacji. Ponadto, Rada prowadzi uzgodnienia z Urzędem w zakresie wypracowania wzorcowej umowy na usługi sprzątania i utrzymania czystości, która do końca 2015 r. zostanie zatwierdzona i opublikowana na stronie UZP.

W związku z koniecznością implementacji nowej dyrektywy 2014/24/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych Rada aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym m.in. opiniując projekt nowej ustawy opracowany przez UZP.

http://konfederacjalewiatan.pl/uslugi/rada-zamowien-publicznych

  ---------------------------------------------------------------------------
2015-10-22
PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA POWOŁAŁ RADĘ DIALOGU SPOŁECZNEGO, WSKŁAD KTÓREJ WCHODZI PREZES POLSKIEJ IZBY GPOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI ORAZ ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC- MAREK KOWALSKI
W dniu 22 października Prezydent Polski - Andrzej Duda, wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje członkom Rady Dialogu Społecznego.Rada Dialogu Społecznego zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jej celem jest nie tylko opiniowanie prawa ale również podejmowanie inicjatyw legislacyjnych.

W skład Rady wchodzą:
 
I. Przedstawiciele strony pracodawców reprezentujący: Konfederację Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego, którzy w pracach rady będą reprezentowani przez 6 swoich przedstawicieliII. Przedstawiciele strony pracowników reprezentujący: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, reprezentowani przez 8 przedstawicieli każda.III.  Przedstawiciele strony Rządowej: członkowie Rady Ministrów Ze strony Konfederacji Lewiatan nominację otrzymali:

1. Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan,
2. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek,
3. Jeremi Mordasewicz,
4. Jacek Męcina,
5. Grzegorz Baczewski,
6. Marek Kowalski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości
 
Rada w tym składzie będzie działała przez okres 4 lat, tak jak kadencja Sejmu.

 Zob. ustawę

http://www.dialog.gov.pl/

 ---------------------------------------------------------------------------

2015-10-15
SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU Z MINISTREM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WŁADYSŁAWEM KOSINIAK-KAMYSZEM
Dnia 15 października 2015 r. w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu z Ministrem PiPS Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Słowo wstępne wygłosił Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodoarczej Czystości, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Minister Kosiniak-Kamysz wygłosił prelekcję na temat umowy o pracę w zamówieniach publicznych. Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Grzegorz Lang przedstawił sprawozdanie z Białej Księgi Zamówień Publicznych.
 
  ---------------------------------------------------------------------------
2015-10-01
ZARZĄDZENIE NR 1243/2015 r.PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy
Od 1 października wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne będą musiały uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych. Nowe regulacje wprowadza zarządzenie Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Stosowanie klauzul społecznych będzie obowiązkowe w przetargach powyżej 30 tys. euro w zamówieniach m.in. na usługi gastronomiczne i cateringowe, utrzymanie zieleni, roboty budowlane oraz usługi związane z utrzymaniem czystości i sprzątaniem wnętrz. W pozostałych postępowaniach oraz w ogłoszeniach poniżej 30 tys. euro jest to zalecane, ale nie obligatoryjne.

Zob. dokument

 Zob. dokument

  
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-10-01
OBNIŻENIE WPŁAT NA FUNDUSZ DO WYSOKOSCI 50%

W dniu 01.10.2015 r. Senat RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   Pozytywne zmiany jakie udało się wywalczyć mają na celu usunięcie wątpliwości, wyeliminowanie dotychczasowych nieprawidłowości oraz uszczelnienie systemu dokonywania obniżenia wpłat na Fundusz do wysokości 50% do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Niewątpliwie należy uznać to za kolejny sukces działalności PIGC i ZPB PSC.
 Zob. ustawa
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-09-17
SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU Z POSŁANKĄ MARIĄ MAŁGORZATĄ JANYSKĄ I SENATOREM MIECZYSŁAWEM AUGUSTYNEM
W dniu 17 września 2015 r. w Trzcince odbyło się spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu z posłanką Marią Małgorzatą Janyską i senatorem Mieczysławem Augustynem. Nad nowym prawem zamówień publicznych w dyskusji pochylali się: posłanka Maria M.Janyska, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Grzegorz Lang, Sekretarz Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan Daria Świerblewska oraz zaproszeni przedsiebiorcy i samorządowcy. Dyskusji przewodniczył Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan Lech Pilawski.
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-08-13
NOWELIZACJA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Z dniem 13 sierpnia 2015 r. została ogłoszona ustawa - prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 28.08.2015 r. 
Nowelizacja umożliwia  zakończenie procesu negocjacyjnego z Zamawiającym w zakresie waloryzacji wynagrodzenia - przed dniem wejścia w życie oskładkowania umów zleceń. 
Zob. ustawę
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-07-28
ZALECENIA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCE STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zalecenia są kolejną inicjatywą podejmowaną przez zaangażowane w tematykę instytucje administracji centralnej mającą prowadzić do realizacji za pośrednictwem zamówień publicznych szerszych celów krajowej polityki społecznej. Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, niemniej jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej mogą się nimi kierować odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych.

Zob. dokument

Zob. dokument

 
  ---------------------------------------------------------------------------
 2015-07-06
POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W SPRAWIE PROJEKTU NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
W związku z przedstawionym przez UZP projektem nowej ustawy PZP, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców -  NZSS Solidarnosc, OPZZ, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan i Forum Związków Zawodowych - deklarują wolę podjęcia czynnego udziału w procesie kształtowania nowych zapisów prawnych.
Zob. dokument
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-05-27
APEL DO SAMORZĄDÓW O ZATRUDNIANIE NA ETACIE W PRZETARGACH PUBLICZNYCH
W związku z regulacjami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Ppz, obowiązującą od 19 października 2014 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, Przewodniczący OPZZ Jan Guz zwracają się z apelem do organów admonistracji samorządowej o stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych oraz odejscie od kryterium najniższej ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zob. dokument
  
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-04-07
 
Poniżej przedstawiamy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniach publicznych.
Zob. dokument
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-04-05
 
W związku z oficjalnym rozpoczęciem konsultacji społecznych nad projektem Ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że projekt ustawy dostępny jest na stronie UZP pod linkiem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155​ 
 

Przedmiotowy projekt dokonuje kompleksowej implementacji nowych dyrektyw unijnych, tj. dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, których termin implementacji upływa w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Na wszelkie Państwa uwagi czekamy do dnia 14 maja 2015 r., w celu wypracowania wspólnego stanowiska PIGC, ZPB PSC oraz Konfederacji Lewiatan. 

 
Państwa uwagi prosimy przesyłać na adres:  dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl  
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-04-05
RÓWNOWAGA STRON UMOWY KLUCZEM DO NAPRAWY RYNKU
UZP rozpoczął prace nad nową ustawą PZP, której założeniem jest polepszenie efektywnosci i jakości przetargów publicznych oraz zrealizowanych w ramach ustawy projektów. Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN aktywnie zaangażowała się w prace konsultacyjne w tym obszarze i skierowała do UZP rekomendacje dot. zapewnienia równosci stron w zamówieniach publicznych.
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-04-01

DOBRE PRAKTYKI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPRZĄTANIA

Polska Izba Gospodarcza Czystości wraz ze Związkiem Pracodawców Branżowych PSC w ramach prac Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wypracowała REKOMENDACJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w branży usług utrzymania czystości, w których uwzględniono takie aspekty jak: badanie rażąco niskiej ceny, pozacenowe kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, walidację usługi oraz klauzule waloryzacyjne. Podniesiono także kwestię konieczności zachowania równowagi stron.

Rekomendacje zostały przedstawione Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie Trwają uzgodnienia mające na celu ich przyjęcie przez Urząd.
Ponadto rozpoczęto współpracę mającą na celu przygotowanie wzorcowej umowy w zamówieniach publicznych na usługi sprzątania.
 
PIGC oraz ZPB PSC jako członkowie Rady zaangażowała się w proces konsultacyjny nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych.
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2015-03-18
DEKLARACJA PRACODAWCÓW BRANŻ USŁUGOWYCH ZRZESZONYCH W POLSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI, ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC ORAZ NIEZRZESZONYCH 
W związku z nowelizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od 19 października 2014 roku oraz nowelizacją Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której zapisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku - Pracodawcy Branż Usługowych (Pracodawcy) składają deklarację wypełniania zapisów ww. regulacji prawnych, a także zaangażowania w edukowanie społeczeństwa, budowanie najlepszych wzorców i rozpowszechnianie właściwych standardów działania w celu stabilizacji i dalszego rozwoju rynku pracy w Polsce oraz zabezpieczenia interesu pracowników
  
  ---------------------------------------------------------------------------
2015-01-23 
BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI
Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 20 stycznia 2015 r. przyjęło dokument "Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych". 
Mając na uwadze znaczenie zamówień publicznych dla gospodarki, w 2014 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło prace nad opracowaniem Białej Księgi zamówień publicznych. Biała Księga jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającymi jak i wykonawcami, a także organami systemu zamówień publicznych.
Dokument powstał w wyniku prac zespołów eksperckich interesariuszy będących liderami zamówień publicznych i stanowi zbiór rekomendacji, które zdaniem uczestników spotkań powinny być uwzględnione przy tworzeniu nowych regulacji w dziedzinie zamówień publicznych. Rekomendacje nie są postulatami resortu gospodarki, ale rezultatem pracy zespołów eksperckich. Zostały one zasadniczo zaakceptowane przez podmioty biorące udział w pracach. W konsultacjach z uczestnikami systemu zamówień publicznych, w wyniku których powstała Biała Księga brało czynny udział około czterdziestu podmiotów.
Zob. dokument
źródło: http://www.mg.gov.pl/node/22644
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------
2014-10-23
POWOŁANO RADĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONFEDERACJI LEWIATAN, KTÓREJ PRZEWODNICZY PREZES POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOSCI I ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

 

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką związaną z zamówieniami publicznymi oraz koniecznością dostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do regulacji prawa EU, Dyrekcja Konfederacji Lewiatan podjęła decyzję o powołaniu Rady Zamówień Publicznych.

Rada została powołana z dniem 23 października 2014 r. i jako priorytet wyznaczyła przygotowanie rekomendacji dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2014.1232). Zgodnie z przywołanym artykułem Prezes Urzędu przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art. 36c. na mocy którego przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt. 10,stosowanych przy udzielaniu zamówień.  Aby zamawiający jak najszybciej mogli korzystać z opracowanych wzorców w praktyce, zakończenie prac w zakresie rekomendacji planowane jest na koniec lutego 2015 r., natomiast w marcu Rada zamierza rozpocząć  uzgodnienia z Urzędem Zamówień Publicznych.

Przewodniczącym Rady został Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych. Sekretarzem Rady została Daria Świerblewska (specjalista ds. prawnych Związku Pracodawców Branżowych PSC).

Ponadto, w skład członków Rady wchodzą:

 1. Przewodniczącym Rady jest Kowalski Marek, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych.
 2. Sekretarzem Rady jest Świerblewska Daria (specjalista ds. prawnych Związku Pracodawców Branżowych PSC).
 3. Bagłaj Michał (Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka sp.k.)
 4. Chołuj Włodzimierz (Wice Prezes CEMEX Polska Sp. z o.o.)
 5. Chudobski Tomasz (Kancelaria Radcy Prawnego ARSA Tomasz Chudobski)
 6. Czaban Grzegorz (APEXnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
 7. Hartung Wojciech ( Counsel Domański Zakrzewski Palinka)
 8. Holka Iwona  (APEXnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
 9. Jadczyk Dariusz (P.P.U.H. SAAM-DON)
 10. Jodłowski Dariusz (Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny "LEWIATAN", Prezes Euroal Sp. z o.o.)
 11. Kaczmarski Karol (Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan)
 12. Kowalewski Wojciech (Członek Zarządu/Dyrektor Siemens ds. prawnych)
 13. Kowalski Ryszard (Prezes Związku Pracodawców - Producentów Materiału dla Budownictwa)
 14. Kowalski Marek (Związek Technologii Cyfrowej)
 15. Lechna Mirella (Wspólnik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy Sp. k. )
 16. Łozowski Mariusz (Dyrektor Zarządzający, Remondis Aqua Sp. z o.o.)
 17. Maraszek Radosław (Prezes Spółdzielni Inwalidów Naprzód)
 18. Marczuk Piotr (Government Affairs Director, Microsoft Sp. z o.o.)
 19. Mielczarek Mariusz (Dyrektor/Sektor Publiczny&UE Alstom in Poland)
 20. Mikos Ewa (Dyrektor Siemens ds. BD)
 21. Podgórski Ryszard (Prezes Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.)
 22. Polańska Emilia (Radca Prawny, DORBUD S. A.)
 23. Sergot-Kowalska Jolanta (biegły sądowy i ekspert z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości) 
 24. Sitarski Ireneusz (Prezes Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA)
 25. Sroka Jarosław (Partner Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.)
 26. Szymaniec Tadeusz (Senior Commercial Counsel CEE GE Poland Sp. z o.o.  Global Growth & Operations)
 27. Tecław Monika (Meditech Sp. zo.o.)
 28. Tworek Tomasz  (Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, DORBUD S.A )
 29. Zgorzelski Rafał (Zgorzelski Consulting)
 30. Żmudzka Beata (Dyrektor Zamówień Publicznych Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.)

 

 ---------------------------------------------------------------------------

2014-06-27

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Dnia 25 czerwca 2014 r. Anna Kwiatkiewicz Dyrektor Biura LEWIATAN w Brukseli, Sławomir Arczewski ekspert LEWIATANA, Daria Świerblewska prawnik Polskiej Izby Gospodarczej Czystosci oraz Anna Prigan radca prawny Kancelarii Wardyński wzięli udział jako przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej tj. Dyrektorem Działu Zamówień Publicznych oraz Panią Joanną Szychowską oraz Legislatorami: Martą Laszuk i Łukaszem Różańskim.
 
W czasie spotkania zostały umówione dwa tematy: 
1) Wykładnia art. 12 nowej dyrektywy zamówieniowej, a więc zakres stosowania dyrektywy, z punktu widzenia Komisji Europejskiej i przebiegu prac legislacyjnych w zakresie tego przepisu - jakie były intencje autora przepisu i jaki cem ma ten artykuł, a co za tym idzie, jakie skutki wdrożenia tego przepisu do prawa krajowego są pożądane przez Komisję
2) Jakie zdaniem KE< mogą być wprowadzane kryteria oceny ofert poza ceną, na ile zamawiający będzie obowiązany do stosowania innych kryteriów niż cena i jak unikać rażąci niskiej ceny (jak się przed nią bronić).
 
 --------------------------------------------------------------------------- 
2014-03-06
KONFERENCJA PRASOWA W SIEDZIBIE OPZZ
Dnia 6 marca 2014 r. w siedzibie OPZZ odbyła się konferencja prasowa na której Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz oraz Marek Kowalski Prezes polskiej Izby Gospodarczej Czystości apelowali, aby w przypadku zamówień publicznych pracownicy byli zatrudniani na podstawie umowy o pracę oraz aby w przetargach nie decydowało kryterium najniższej ceny. 
 
 
  ---------------------------------------------------------------------------
2013-11-02
SPOTKANIE CZŁONKÓW PIGC Z VICE-MINISTREM PRACY JACEK MĘCINĄ

Dnia 29 października 2013 roku w hotelu Westin w Warszawie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z członkami Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy reprezentujący branżę profesjonalnego utrzymania czystości oraz branżę ochrony.

Celem spotkania było omówienie proponowanych instrumentów rynku pracy, z których branża mogłaby skorzystać. Dyskusja dotyczyła m.in. zatrudniania pracowników w wieku 50+, którzy nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Minister podkreślił, że dobrym sposobem na pozyskanie pracowników w tym przedziale wiekowym i środków potrzebnych na ich przekwalifikowanie są trójstronne umowy szkoleniowe, w których to pracodawca wskazuje kwalifikacje, jakie są potrzebne u danego bezrobotnego, a następnie zostaje  skierowany na szkolenie po którym jest już przygotowany do wykonywania nowej pracy.

 
 ---------------------------------------------------------------------------
2013-09-04
SPOTKANIE CZŁONKÓW PIGC Z SEKRETARZEM STANU PEŁNOMOCNIKIEM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWEM DUDĄ

Dnia 4 września w Warszawie odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Jarosławem Dudą. Celem spotkania było omówienie propozycji zmian, zaplanowanych na 2014 rok w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Uczestnikami tego wydarzenia byli członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, Polskiej Izby Ochrony oraz Związku Pracodawców Branżowych PSC.